การเปลี่ยนสินค้าและการคืนเงิน

การเปลี่ยนสินค้า

 1. บริษัทยินดีเปลี่ยนสินค้าภายใน 7 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้านั้น หากเกินกำหนดบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนสินค้าทุกกรณี
 2. การเปลี่ยนสินค้านี้ ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานของลูกค้าเอง เช่น ตกกระแทก แตก หัก งอ บุบ คราบของเหลว เปียกน้ำ รอยขีดข่วนจากการใช้งาน และการใช้งานผิดประเภท
 3. ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ดังกรณีต่อไปนี้
  • บริษัทจัดส่งสินค้า รุ่น สี หรือ ขนาด ไม่ตรงตามใบสั่งซื้อสินค้า ให้กับลูกค้า
  • บริษัทจัดส่งสินค้าที่มีลักษณะแตกต่าง หรือไม่มีส่วนคล้ายคลึงกับรูปภาพของสินค้าที่ได้แสดงไว้ในหน้ารายละเอียดสินค้า
  • บริษัทจัดส่งสินค้าที่มีสภาพชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ได้รับสินค้า ให้กับลูกค้า
  • สินค้าชำรุดจากความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการผลิตเท่านั้น
 4. ลูกค้าสามารถขอเปลี่ยนสินค้าได้โดยลูกค้าต้องทำการจัดส่งสินค้ากลับมายังบริษัท ทางบริษัทจะจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ไปให้หลังจากได้รับสินค้าคืนมาก่อนเท่านั้น โดยที่สินค้าที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนหรือคืนต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุดเสียหายจากการใช้งานสภาพสินค้าและบรรจุภัณฑ์ต้องไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ รวมถึงอุปกรณ์เสริม ป้ายราคา ป้ายยี่ห้อสินค้า ใบกำกับสินค้า เอกสารคู่มือต่างๆ ยังคงอยู่ และบรรจุ ในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับสภาพที่บริษัทนำส่งต่อลูกค้า พร้อมแสดงหลักฐานในการสั่งซื้อสินค้า
 5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบสภาพสินค้าที่ลูกค้าส่งกลับมา ก่อนที่จะจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้แก่ลูกค้า
 6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยนสินค้าคืนทุกกรณี เช่น ลูกค้าไม่พึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ์สินค้า ลูกค้าต้องการเปลี่ยนสินค้าข้ามรุ่น หรือลูกค้าสั่งซื้อสินค้าผิดรุ่น
 7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้าภายใต้นโยบายและเงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนดเท่านั้น

การคืนเงิน

บริษัทจะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อและชำระเงินค่าสินค้าแล้วทางบริษัทไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ตามที่ลูกค้าสั่งซื้อ ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้ามีรายละเอียดดังนี้

 1. บริษัทจะแจ้งลูกค้าเพื่อยืนยันการคืนเงินภายใน 7 วัน
 2. ลูกค้าต้องแจ้งเลขบัญชีธนาคารที่ใช้ในการรับเงินคืน
 3. บริษัทจะทำการคืนเงินกลับไปยังเลขบัญชีธนาคารที่ลูกค้าแจ้งภายใน 15 วัน นับจากวันที่ลูกค้าได้แจ้งเลขบัญชีให้กับทางบริษัท ตามจำนวนเงินค่าสินค้าที่ลูกค้าชำระให้บริษัท
 4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย
 5. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริษัท บิ๊กบลูมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
ที่อยู่: 84/31 หมู่ 4 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร: 064-931-5588
อีเมล์: dino@dinobigmart.com