เงื่อนไขและข้อตกลง

การที่ท่านได้ใช้บริการ Dino Mart ทางเว็บไซท์ www.dinobigmart.com โดยท่านยอมรับและตกลงที่จะผูกพันต่อข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ในการใช้บริการ ดังต่อไปนี้

 • กรุณาอ่านสิทธิประโยชน์โดยละเอียดเพื่อผลประโยชน์ของท่านเอง หากท่านไม่ตกลงต่อข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ กรุณาอย่าเข้าใช้บริการของ Dino Mart
 • ทาง Dino Mart ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข ดัดแปลง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไขใดๆ โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

1. การสมัครเป็นสมาชิก

 • การที่ท่านจะมีสิทธิใช้บริการของ Dino Mart รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดของ Dino Mart ท่านต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อนเท่านั้น
 • ท่านจำเป็นต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์และตรงกับความเท็จจริง ณ ปัจจุบัน
 • หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลของท่าน ท่านตกลงที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลนั้นๆ ให้ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ
 • สำหรับลูกค้าที่เป็นผู้เยาว์ตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย ท่านลูกค้าผู้นั้นยอมรับว่า การใช้บริการใดๆ นั้น ท่านต้องได้รับความยินยอมและเห็นชอบจากผู้ปกครองหรือผู้ดูแลของท่านก่อนที่จะสมัครเป็นสมาชิกของ Dino Mart หากท่านไม่ได้รับความยินยอม กรุณาอย่าเข้าใช้บริการของ Dino Mart
 • ท่านยืนยันที่จะเก็บข้อมูลและรหัสผ่านของท่านเป็นความลับ และท่านยอมรับว่าการพยายามเข้าถึงแพลตฟอร์มของ Dino Mart ไม่ว่าทางใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก Dino Mart ถือว่าเป็นการฝ่าฝืน
 • หากท่านมีเจตนาในการใช้เว็บไซท์เพื่อคุกตามหรือก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ทั้งต่อ Dino Mart หรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องในกรณีใดๆ ก็ตาม ท่านยินยอมที่จะรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม ทาง Dino Mart ไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ จากการกระทำต่อบุคคลอื่นๆ
 • ท่านจะต้องไม่สมัครสมาชิกด้วยเจตนาที่จะกระทำการใดที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งการกระทำใดๆ นั้นจะส่งผลต่อ Dino Mart หรือบุคคลอื่นๆ
 • Dino Mart ขอสงวนสิทธิในการระงับสถานะของท่านสมาชิกโดยไม่แจ้งล่วงหน้า หาก Dino Mart ตรวจสอบบัญชีของท่านและพบว่าท่านได้ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือท่านไม่ได้ให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน หรือ ท่านไม่ได้เก็บข้อมูลผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านเป็นความลับ
 • Dino Mart ขอสงวนสิทธิในการระงับสถานะของท่านสมาชิกโดยไม่แจ้งล่วงหน้า หาก Dino Mart ตรวจสอบบัญชีของท่านและพบว่า ท่านกระทำการใดๆ ที่ขัดต่อ หรือ อาจจะขัดต่อกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย

2. ทรัพย์สินทางปัญญา

 • เครื่องหมายทางการค้า ชื่อทางการค้า ลิขสิทธิ์ รูปแบบ สิ่งประดิษฐ์ สิทธิบัตร โลโก้ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย ตราสัญลักษณ์ สโลแกน ข้อมูล ความลับทางการค้า รูปวาด ซอฟต์แวร์ โค้ด หรือ สิ่งที่สามารถสื่อข้อความได้อื่นๆ ซึ่งรวมเรียกว่า “ทรัพย์สินทางปัญญา” ทั้งที่จดทะเบียนแล้วและยังไม่ได้จดทะเบียน รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินอื่นๆ ที่ทาง Dino Mart ใช้หรือพัฒนา ล้วนอยู่ภายใต้การคุ้มครองของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และกฎหมายอื่นๆ ภายใต้ราชอาณาจักรไทยที่เกี่ยวข้อง
 • ห้ามมีการการกระทำใดๆ ที่เป็นการคัดลอก การทำซ้ำ การดัดแปลง การทำวิศวกรรมย้อนรอย การคัดลอกรหัสคอมพิวเตอร์ การเผยแพร่ข้อมูล การตีพิมพ์ซ้ำ การสร้างเว็บไซต์ลิงค์ใดๆ หรือการกระทำด้วยวิธีการใดๆ ไม่ว่าจะทั้งหมด หรือบางส่วน ต่อเนื้อหา ซึ่งรวมถึงตัวอักษร ภาพ และ เนื้อหาดิจิทัลอื่นๆ ไม่ว่าจะถูกเผยแพร่หรือไม่ได้เผยแพร่บนแพลตฟอร์มของ Dino Mart ถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ Dino Mart
 • Dino Mart มีสิทธิในการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่เป็นทรัพย์สินของ Dino Mart

3. ราคาและรายละเอียดผลิตภัณฑ์

 • Dino Mart มีความพยายามที่จะให้ความมั่นใจว่าราคาและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏบนเว็บไซท์นั้นถูกต้องและแม่นยำมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ หาก Dino Mart พบข้อผิดพลาดเกี่ยวกับราคาผลิตภัณฑ์ซึ่งท่านได้สั่งซื้อเข้ามา ทาง Dino Mart จะแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็ว
 • Dino Mart มีความพยายามที่จะอธิบายและให้คำอธิบายของผลิตภัณฑ์ที่แม่นยำที่สุดเท่าที่จะทำได้ หากท่านไม่พึงพอใจหรือพบว่ารายละเอียดผลิตภัณฑ์ไม่ตรงกับผลิตภัณฑ์จริง ท่านสามารถดำเนินการเพื่อรับบริการหลังการขาย เพื่อขอรับเงินคืนหรือขอเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการรับคืนผลิตภัณฑ์ของ Dino Mart
 • Dino Mart จะพยายามอย่างยิ่งที่จะแสดงสีของผลิตภัณฑ์ และรายละเอียดอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์ให้แม่นยำและสอดคล้องกับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์จริงให้ได้มากที่สุด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากประสิทธิภาพการอ่านสีบนจอภาพล้วนแตกต่างกันไปตามแต่รุ่นของหน้าจอ ซึ่งนั่นอาจทำให้สีของผลิตภัณฑ์มีความแตงต่างกันบ้าง
 • หากท่านมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับ ราคาของผลิตภัณฑ์ รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ หรือ สีของผลิตภัณฑ์ กรุณาติดต่อ Dino Mart

4. การคุ้มครองผู้บริโภค

 • เนื่องจาก Dino Mart มีผลิตภัณฑ์บางประเภทที่มีประกันมาพร้อมกับการซื้อผลิตภัณฑ์ ท่านสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับการประกันนั้นๆ ได้ที่หน้าลิงค์ของสินค้านั้นๆ
 • Dino Mart มีบริการหลังขาย ซึ่งหากท่านไม่พึงพอใจหรือพบว่ารายละเอียดผลิตภัณฑ์ไม่ได้ตรงกับผลิตภัณฑ์จริง ท่านสามารถดำเนินการเพื่อรับบริการหลังการขาย เพื่อขอรับเงินคืน ขอเปลี่ยน หรือซ่อมแซมผลิตภัณฑ์โดยปฏิบัติตามนโยบายการของ Dino Mart

5. การทุจริตและการระงับการใช้งาน

 • Dino Mart มีระบบตรวจสอบการทุจริตและการกระทำผิดกฎหมาย หาก Dino Mart ตรวจพบการทุจริตหรือการกระทำผิดกฎหมายใดๆ ทาง Dino Mart มีสิทธิที่จะระงับหรือยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นๆ
 • ท่านต้องไม่ใช้แพลตฟอร์มของ Dino Mart ในทางมิชอบ ยกตัวอย่างเช่น ก่อหรือกระตุ้นการก่ออาชญากรรม โอนหรือเผยแพร่ไวรัสหรือโปรแกรมประสงค์ร้าย ลักลอบเข้าระบบหรือคลังข้อมูล หรือการกระทำใดๆ ที่ใช้แพลตฟอร์มของ Dino Mart
 • การใช้แพลตฟอร์มของ Dino Mart ในทางมิชอบในกรณีใดๆ ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิด ตามกฎหมายอาชญากรรมไซเบอร์แห่งราชอาณาจักรไทย ทาง Dino Mart จะรายงานการกระทำที่มิชอบนั้นๆ ต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการทางกฎหมายต่อไป
 • ทางDino Mart ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลพินิจในการระงับหรือยกเลิกรายการสั่งซื้อที่มีการกระทำมิชอบ หรือรายการสั่งซื่อที่มีส่วนต้องสงสัยที่จะเป็นการกระทำที่ผิดตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย
 • ทาง Dino Mart ของสงวนสิทธิในการใช้ดุลพินิจในการกระงับหรือยกเลิกรายการสั่งซื้อและคูปองที่กระทำการสั่งซื้อที่ต้องสงสัยหรือมีการทุจริต
 • ทาง Dino Mart ของสงวนสิทธิในการใช้ดุลพินิจในการกระงับหรือยกเลิกรายการสั่งซื้อที่สั่งซื้อด้วยข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลที่แท้จริงของผู้ซื้อ
 • Dino Mart สามารถใช้สิทธิในการใช้ดุลพินิจในการกระงับหรือยกเลิกรายการสั่งซื้อที่กระทำผิดเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งก่อนล่วงหน้า
 • หากท่านมีข้อมูลหรือหลักฐานเกี่ยวกับการทุจริต หรือการกระทำผิดกฎหมายใดๆ กรุณาติดต่อทาง Dino Mart

6. นโยบายความเป็นส่วนตัว

 • Dino Mart ยืนยันว่ามีการปกป้องข้อมูลต่างๆ ของลูกค้า
 • Dino Mart ให้ลูกค้าให้ข้อมูลที่จำเป็นในการดำเนินกิจการของ Dino Mart เท่านั้น อีกทั้งข้อมูลดังกล่าวจะถูกจัดเก็บด้วยความปลอดภัยถึงที่สุด
 • โดยความยินยอมของท่าน Dino Mart สามารถใช้ข้อมูลติดต่อของท่านเพื่อการส่งข่าว คูปองส่วนลด และข้อมูลกิจกรรมต่างๆของ Dino Mart
 • Dino Mart ขอสงวนสิทธิในการขอข้อมูลเพิ่มเติมจากลูกค้าในบางกรณี เพื่อยืนยันบัญชีของท่าน
 • ท่านรับรู้ ยินยอมและยอมรับว่าข้อมูลส่วนตัวที่ Dino Mart เก็บจากท่านอาจนำไปใช้งาน และแบ่งปันให้กับบริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสะดวกในการให้บริการท่านเท่านั้น
 • โดยความยินยอมจากท่าน ท่านรับรู้และยินยอมให้ Dino Mart จัดเก็บข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลอื่นๆที่จำเป็น เพื่อการวิเคราะห์และพัฒนาระบบและการให้บริการของ Dino Mart

7. การแจ้งเตือน

หากท่านต้องการแจ้งเตือนใดๆ ก็ตาม จำเป็นต้องกระทำการเป็นลายลักษณ์อักษรและนำส่งถึงที่อยู่หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อมูล ดังต่อไปนี้

บริษัท บิ๊กบลูมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
ที่อยู่: 84/31 หมู่ 4 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร: 064-931-5588
อีเมล์: dino@dinobigmart.com