ขั้นตอนการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุออนไลน์ พร้อมวิธีรับเงิน

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืออะไร เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุล่าสุด

ในชีวิตการทำงานไม่ว่าอาชีพไหนต่างมักจะเกษียณอายุการทำงานในวันที่มีอายุครบ 60 ปี และก็ถือได้ว่าเป็นผู้สูงอายุ และชีวิตในวัยเกษียณของผู้สูงอายุก็จะไม่มีรายได้เกิดขึ้น จึงทำให้รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุหลังวัยเกษียณจึงจัดให้มีโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567 โดยจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพื่อเป็นเงินเดือนผู้สูงอายุในแต่ละเดือนและเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในวัยเกษียณที่ไม่อาจสร้างรายได้และเลี้ยงชีพให้กับตัวเองได้อย่างเพียงพอในแต่ละเดือนนั่นเอง โดยเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะได้รับทุกคนทั่วประเทศหากมีอายุครบเกณฑ์กำหนดโดยจำนวนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ได้รับก็จะมีจำนวนเงินที่แตกต่างกันออกไป และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุล่าสุดเมื่อ

มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเห็นชอบกับการปรับเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยให้มีการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุทันทีที่ผู้สูงอายุมีอายุครบในเดือนนั้น ๆ ตามขั้นบันไดและเช่นเดียวกันกับการย้ายที่อยู่ใหม่ก็ให้ได้รับเงินในพื้นที่ใหม่ทันทีในเดือนถัดไปโดยไม่ต้องรอให้ครบปีงบประมาณก่อนแล้วค่อยจ่ายตามหลักเกณฑ์เดิม  

 

เงื่อนไขและการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567

สำหรับเงื่อนไขและการลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567นั้นเพียงมีสัญชาติไทยและมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และคนที่เกิดก่อนวันที่ 2 ก.ย. 2507 โดยสามารถลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2565 และเดือนมกราคม-กันยายน 2567 จะได้รับเบี้ยยังชีพตั้งแต่ตุลาคม 2024 เป็นต้นไป และต้องไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการอื่นจากหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเงื่อนไขกำหนด เอกสารที่ใช้ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมีบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่ายของตัวเองออกโดยหน่วยงานของรัฐและทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านปัจจุบันและสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของผู้มีสิทธิหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ สามารถจะลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2567 ออนไลน์ได้หรือไม่ ซึ่งปัจจุบันยังไม่สามารถจะลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุทางออนไลน์ได้ ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนผู้สูงอายุได้ที่สำนักงานเขตหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภูมิลำเนา

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้าวันไหน ตารางการจ่ายเป็นอย่างไร 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้าวันไหน ตารางการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นอย่างไร สำหรับปี 2567/2024 การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะมีตารางการจ่ายในรูปแบบขั้นบันไดดังนี้ อายุ 60-69 ปี จะได้รับเบี้ยผู้สูงอายุจำนวน 600 บาทต่อเดือน อายุ 70-79 ปี จะได้รับเบี้ยผู้สูงอายุจำนวน 700 บาทต่อเดือน อายุ 80-89 ปี จะได้รับเบี้ยผู้สูงอายุจำนวน 800 บาทต่อเดือน อายุ 90 ปี จะได้รับเบี้ยผู้สูงอายุจำนวน 1,000 บาทต่อเดือน ทั้งนี้วิธีรับเงินและขั้นตอนนั้นไม่ยุ่งยากเพียงเข้าตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารที่ยื่นลงทะเบียนไว้ตั้งแต่แรก เนื่องจากเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะได้รับโอนเงินเข้าทุกวันที่ 10 ของทุกเดือนนั่นเอง

 

Scroll to Top